Persbericht Batenburg – jaarcijfers 2007

Hier volgt de tekst van een persbericht van Batenburg.

Definitieve jaarcijfers 2007
Batenburg sluit goed jaar af met 35% hogere winst
De omzet van Batenburg Beheer N.V. is in 2007 met 16% toegenomen van euro 142 mln in 2006 tot ruim euro 165 mln in 2007. De nettowinst is aanzienlijk hoger dan in 2006 en stijgt met 35% tot euro 6,6 mln (2006: euro 4,9 mln). De winst per aandeel bedraagt euro 5,50. Voorgesteld wordt een dividend in contanten uit te keren van euro 2,40 per gewoon aandeel en de aandelen Batenburg Beheer N.V. te splitsen in een verhouding 1:2.
Resultaten 2007
De netto-omzet is in 2007 ruim 16% hoger uitgekomen dan in het voorgaande jaar en bedraagt euro 165,6 mln (2006: euro 142,3 mln).
Het bedrijfsresultaat voor amortisatie van goodwill (ebita) bedraagt euro 9,2 mln en is 59% hoger dan in 2006. Hierin is in 2007 wel de boekwinst op de verkochte deelneming De Bosman Bedrijven B.V. van euro 1,1 mln (netto) opgenomen. Gecorrigeerd voor deze bate bedraagt de stijging van de ebita 40%. Op de geactiveerde goodwill voor het installatiebedrijf IJsselmuiden is een bedrag van euro 1,3 mln (netto) afgeschreven. Dit houdt verband met negatief bijgestelde verwachtingen over het rendement van deze deelneming. Hierdoor komt het bedrijfsresultaat (ebit) in het verslagjaar uit op euro 7,9 mln. Dit is een stijging van 36% ten opzichte van vorig jaar.
De rentebaten en de belastingdruk bevinden zich op een vergelijkbaar niveau met vorig jaar. De nettowinst over 2007 bedraagt euro 6,6 mln en is 35% hoger dan in het voorgaande jaar. De winst per aandeel stijgt van euro 4,08 tot euro 5,50 bij een gelijk aantal uitstaande aandelen. Het nettorendement op de omzet is 4%.
Installatie
De Installatiegroep laat in 2007 een verbetering van het rendement zien, maar het gerealiseerde bedrijfsresultaat blijft nog achter bij de verwachtingen. De prestaties binnen de Installatiegroep zijn wisselend; enkele bedrijven hebben zich kunnen verbeteren, maar andere bedrijven hebben een lager resultaat gerealiseerd dan in 2006. In de industrie is hinder ondervonden van uitgestelde industriële automatiseringsprojecten. In de utiliteitsbouw is de werkdruk soms dermate hoog geweest dat de uitvoering niet efficiënt is verlopen. Daarbij komt dat enkele bedrijven in 2006 opdrachten hebben aangenomen tegen slechte prijzen onder druk van een korte planningshorizon en dreigende onderbezetting. De werkvoorraad van de huidige installatiebedrijven bevindt zich ultimo 2007 op een vergelijkbaar niveau van een jaar geleden.
De omzet van de Installatiegroep is in 2007 met 12% toegenomen van euro 102,1 mln tot euro 114,4 mln. Circa twee derde van de stijging betreft autonome groei (8%) en één derde van de groei (4%) komt op het conto van de overgenomen activiteiten van Van Dalen Bosma Installaties en van Installatiebedrijf Wisse. In de omzet van het eerste halfjaar is euro 21,5 mln omzet van het in juli 2007 gedesinvesteerde De Bosman Bedrijven B.V. opgenomen. Het bedrijfsresultaat van de Installatiegroep is gestegen van euro 1,4 mln in 2006 tot euro 2,6 mln in 2007.
Handel
Onder invloed van een gunstig economisch klimaat realiseert de Handelsgroep in 2007 een verdere groei in omzet en bedrijfsresultaat. De vraag naar producten en oplossingen vanuit de industrie en de energiemarkt is gedurende het jaar goed geweest. De orderingang heeft zich positief ontwikkeld en is over heel 2007 belangrijk hoger dan in 2006. De versterking van de Handelsgroep door de overnames is ook zichtbaar in de orderpositie ultimo 2007, die fors hoger is dan in het voorgaande jaar.
Definitieve jaarcijfers 2007 1
De omzet van de Handelsgroep is met ruim 27% gestegen van euro 40,2 mln tot euro 51,2 mln. De autonome omzetgroei in de handel bedraagt 11%. Het overige deel van de groei is toe te schrijven aan de bijdrage van de in het verslagjaar overgenomen bedrijven CI&S, TPC Electronics en Daelman Systems. Het bedrijfsresultaat van de Handelsgroep is mede onder invloed van de positieve bijdrage van de acquisities toegenomen tot euro 5,7 mln (2006: euro 4,8 mln).
Financiële positie
In 2007 is voor euro 3,5 mln geïnvesteerd en voor euro 0,6 mln gedesinvesteerd in materiële vaste activa. Door de beëindiging van enkele vennootschappen onder firma nemen de financiële vaste activa met euro 0,5 mln af. In het verslagjaar is een aanzienlijk deel van de beschikbare liquide middelen geïnvesteerd in acquisities. De met deze acquisities gepaard gaande uitgaande kasstroom bedraagt euro 9,7 mln, terwijl de inkomende kasstroom op de gedesinvesteerde deelneming euro 4,1 mln bedraagt.
Een andere belangrijke uitgaande kasstroom betreft de vrijval uit de belastinglatentie als gevolg van de gewijzigde vennootschapsbelastingwetgeving. Dit heeft in 2007 geleid tot een extra afdracht aan de belastingdienst van ca. euro 1,9 mln. De cash-flow (nettowinst plus afschrijvingen materiële vast activa) bedraagt in 2007 euro 8,2 mln (2006: euro 6,6 mln).
Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2007 euro 43,0 mln (2006: euro 38,8 mln). De solvabiliteit stijgt in 2007 van 55% naar 57%. In een voor de geactiveerde goodwill geschoonde balans daalt de solvabiliteit echter van 51% naar 49%. Het rendement op het gemiddeld geïnvesteerd vermogen is gestegen van 12,1% in 2006 tot 15,3% in 2007.
Dividendvoorstel
De nettowinst per aandeel bedraagt in 2007 euro 5,50 (2006: euro 4,08). Het dividendbeleid is erop gericht om jaarlijks een dividend uit te keren van minimaal 40% van de nettowinst. Voorgesteld wordt het dividend in contanten te verhogen naar euro 2,40 per aandeel (2006: euro 1,90). Op basis van de slotkoers per 31 december 2007 van euro 56,90 bedraagt het dividendrendement 4,2%. Het payoutpercentage bij het voorgestelde dividend bedraagt 44%. Als de Algemene Vergadering van Aandeelhouders overgaat tot vaststelling van de jaarrekening en het dividend, is het dividend op 8 mei 2008 betaalbaar.
Vooruitzichten
De vooruitzichten voor de Nederlandse installatiemarkt zijn ook in 2008 positief, waarbij de verwachting is dat de sterke groei van 2007 wel wat zal afvlakken. In het verslagjaar hebben de Batenburg installatiebedrijven gemiddeld genomen nog te weinig geprofiteerd van de aantrekkende markt. De hogere vraag heeft ook niet altijd tot een beter prijsniveau geleid door de felle concurrentie. Voor het komende jaar is het devies dat een selectiever beleid wordt gehanteerd bij het aannemen van grotere werken met alleen als doel voldoende zekerheid over de bezetting op langere termijn te verkrijgen. Vaak betreft dit projecten die van de aanbestedingsmarkt worden verkregen tegen minder aantrekkelijke prijzen en condities. Door met een wat kortere planningshorizon te werken kan flexibeler worden ingespeeld op de vraag van vaste opdrachtgevers zonder dat dit tot een te hoge druk op de organisaties leidt.
In de utiliteitsbouw blijft de concurrentie op elektrotechnisch gebied hevig. Bij de sanitairbedrijven is de marktpositie beter en overstijgt de vraag naar diensten momenteel de beschikbare capaciteit. In de industrie is de vraag naar besturingsoplossingen voor machine- en productieomgevingen op dit moment hoger dan bij aanvang van het vorige jaar. De infrastructuurmarkt kenmerkt zich door aanbestedingen. De doorgaans slechtere financieringscondities en grotere omvang en complexiteit van deze opdrachten, maken de ontwikkeling naar strakker en professioneel projectmanagement bij de installatiebedrijven des te belangrijker. Per saldo ziet de bezetting van de Installatiegroep er begin 2008 goed uit en is de werkvoorraad kwalitatief verbeterd. Goed management van (complexe) projecten, optimalisering van de financiering van het onderhanden werk en flexibele benutting van de bezetting blijven belangrijke aandachtspunten voor het komende jaar.
Definitieve jaarcijfers 2007 2
De Handelsgroep heeft in 2007 kunnen profiteren van een positieve stemming in de industrie en een voldoende vervangingsvraag in de infrastructuurmarkt. Leveringen aan grote infraprojecten zoals de HSL en de Betuwelijn hebben zich niet meer voorgedaan. De handelsondernemingen en hun leveranciers beschikken echter over voldoende kennis en innovatievermogen om nieuwe producten en oplossingen met succes te introduceren. Ook bij de handelsondernemingen neemt het belang van samenwerking met opdrachtgevers toe. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op een logistiek partnership waarbij de handelsonderneming de inkoop- en voorraadfunctie van de klant overneemt. Ook wordt met klanten samengewerkt op het gebied van productontwikkeling en engineering. De eigen werkplaatsen en productiefaciliteiten verhogen de flexibiliteit waarmee de klant kan worden bediend.
Met de opwaartse druk op de lonen en de schaarste van gekwalificeerd technisch-commercieel personeel zal het kostenpatroon in 2008 naar verwachting toenemen. In 2007 zijn vier bedrijven overgenomen en ondergebracht in de Batenburg Groep. De nodige aandacht zal uitgaan naar de verdere integratie van deze bedrijven in de Groep. Er blijft aandacht bestaan voor selectieve gerichte acquisities die de marktpositie van Batenburg Beheer N.V. of van de afzonderlijke dochter-ondernemingen versterken.
Het is nog te vroeg om een betrouwbare uitspraak te doen over de verwachte nettowinst in het komende jaar. Begin 2008 is de Batenburg Groep goed gepositioneerd. Wij hebben derhalve vertrouwen in de positieve gang van zaken en zullen bij de publicatie van het halfjaarbericht een meer concrete winstverwachting geven.
Vacature Raad van Commissarissen
In de Raad van Commissarissen van Batenburg Beheer N.V. ontstaat in april 2008 een vacature voor de functie met het sociaal-economische profiel. De heer Van Voorden, die sinds 1977 deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen, heeft besloten zich niet beschikbaar te stellen voor een nieuwe zittingstermijn. In de Structuurwet is aan Ondernemingsraden een versterkt aanbevelingsrecht toegekend voor één derde van het aantal commissarissen. Dit aanbevelingsrecht is van toepassing op deze vacature. De Raad van Commissarissen draagt op aanbeveling van de Ondernemingsraden de heer ing. M.C.J. van Pernis voor.