Het ontstaan en de ontwikkelingen van Deliflor in Colombia

Naar mijn mening bestaat veredeling te­genwoordig voor 50% uit technologie en 50% uit marketing. Niet iedereen zal het met mij eens zijn, maar sinds mijn start bij Deliflor ben ik hiervan overtuigd. Breeding maakt jaarlijks vele kruisingen. Daar zijn niet veel mensen bij betrokken. Pas als de zaailingen bloeien, worden an­dere disciplines erbij betrokken. Keuzen maken is nodig, maar hier worden ook het snelst fou­ten in gemaakt. Een ras dat niet interes­sant lijkt voor Ne­derland kan in an­dere delen van de wereld goud waard zijn.

Om deze redenen heeft Deliflor besloten dat het hebben van testprogramma’s in het buitenland van cruciaal belang is voor de toekomst. Er zijn inmiddels al testloc-ties in Japan, Italië, Maleisië en Colom­bia. Om meerdere redenen vonden we dat we in Colombia nóg meer moesten doen. Samen met Nederland en Japan is Colombia één van de grootste chrysan­ten productie gebieden ter wereld. Op jaar basis worden er ongeveer 900 mil­joen stelen gepro­duceerd die voor namelijk naar de Verenigde Staten worden geëxpor­teerd. Daarom be­gonnen zeven jaar geleden de eerste verkennende reizen naar Colombia.

De start van Deliflor Colombia
Tweeënhalf jaar geleden ben ik naar Colombia verhuisd en heb mij daar per­manent voor Deliflor gevestigd. Het be­langrijkste doel van Deliflor Colombia is het serviceniveau voor de Colombiaanse telers te verhogen en onze veredelings-nummers in een vroeger stadium te kun­nen testen. Het Deliflor Colombia team bestaat uit 9 medewerkers, die dagelijks bezig zijn met het doen van bloeiproeven, verkoopvan moederplantenen het geven van technische ondersteuning aan telers. Op Flores Silvestres huren wij een loca­tie waar uitgebreide veredelingsproeven worden gedaan, op basis van Colombi­aanse teeltmethoden en met type ras­sen die aansluiten bij de voorkeur van de Amerikaanse consument.

Colombiaanse teelt
De teelt in Colombia is heel anders ge­organiseerd dan in Nederland. De Co­lombiaanse bedrijven zijn groot en kunnen al snel 30 hectaren meten. Op zo’n bedrijf werken vaak wel 500 me­dewerkers. Een ander groot verschil is dat de bedrijven helemaal zelfvoorzie­nend zijn, van de productie van stekken tot en met de verkoop van de bloemen aan de Amerikaanse groothandelaren. Het assortiment van Colombiaanse be­drijven bestaat uit wel 80 tot 120 chrysan­ten rassen per bedrijf. Daarnaast produce­ren de telers vaak ook andere producten zoals gerbera en asters. Rozen en anjers worden niet geproduceerd in het Medel-lin gebied omdat het daar te warm voor is. Deze producten worden hoofdzakelijk in Bogota geproduceerd. In totaal zijn er zo´n 40 Colombiaanse bedrijven die alle chrysanten voor de Amerikaanse markt produceren. De grootste Colombiaanse teler teelt op dit moment circa 2 miljoen stelen in de week. Hygiëne is van groot belang Het is in Colombia erg belangrijkziektevrij materiaal te kunnen leveren. De import van stek vanuit Nederland is om hygiëni­sche redenen niet toegestaan. Voorheen leverden we daarom vitro plantjes aan Colombia. Het nadeel hiervan is dat het meer dan een jaar duurt voordat je van dit materiaal goede stekken kunt maken. Tegen die tijd zijn er in Nederland al nieu­we, betere selecties gemaakt. Bedrijven in Colombia die met dit systeem werken lopen zo’n drie jaar achter op bedrijven die wel met stek materiaal uit Nederland kunnen werken.

De selecties die wij in Colombia nu kun­nen maken zijn voor deze markt vaak beter dan nieuwe selecties die uit Ne­derland vandaan komen. Ze hebben zich al aangepast aan het Colombiaanse kli­maat, wat ze betrouwbaarder maakt. Ook kunnen we sneller verbeteringen in de rassen doorvoeren die aansluiten op de behoeften van de markt.

Om tegemoet te komen aan de eisen met betrekking tot hygiëne, hebben we een speciaal protocol ontwikkeld. Al het ma­teriaal wordt twee keer per jaar op virus­sen getest. We gebruiken twee test pro­tocollen. Een methode komt uit Agdia. De andere is gebaseerd op real time PCR. Alle rassen hebben een eigen set hand­schoenen, zodat ziekten tijdens het stek plukken niet door de werknemers van het ene op het andere ras over kunnen worden gebracht.

Direct en dagelijks contact
Het belangrijkste van opereren op de Co­lombiaanse markt is het directe en dage­lijkse contact met de telers. We bezoeken de farms dagelijks, waardoor we snel in kunnen spelen op problemen. Ook heb­ben we zo de moge­lijkheid ze nieuwe din­gen te laten zien en hun mening te vragen over de rassen die we ontwikkelen.

Ontwikkelingen
De afgelopen drie jaar zijn voor de Co­lombiaanse bloemenindustrie niet ge­makkelijk geweest.
De kwaliteit van leven is in Colombia enorm vooruit gegaan. Echter de Ameri­kaanse Dollar is sterk in waarde vermin­derd in vergelijking tot de Colombiaanse Pesos. Dit zorgt voor de telers voor enor­me financiële problemen. Noodzakelijke investeringen worden uitgesteld omdat ze genoodzaakt zijn kosten te besparen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de hele bloemensector in het land.

Toekomst
Toch zien we de toekomst met vertrou­wen tegemoet. De Amerikanen zullen bloemen blijven kopen en de Colombianen zullen ze blijven produceren. Vlieg- en arbeidskosten zullen de twee grootste uitdagingen zijn om in de hand te houden. Gelukkig kan je vanuit Carta-gena Colombia snel naar Miami met de boot varen dus hier zijn vele mogelijkhe­den om succesvol de transport kosten in de hand te houden. Voor het in de hand houden van de personeelskosten zal er geïnvesteerd moeten worden in automa­tisering, hierin zijn vele mogelijkheden en kunnen de Colombianen veel leren van de Nederlanders. Wel moet er altijd opgelet worden dat een oplossing voor Nederland vertaald moet worden naar een praktische oplossing voor Colombia.

Door Erik van Berkum in de functie als Area Manager Asia & America, Deliflor. Dit artikel is in het Engels in de Floraculture International geplaatst en is in het Nederlands verschenen in Het Blad: Personeelsblad van de Beekenkamp Groep.